solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT17.12.2018
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Pustelnik - Przetarg


PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY - SĘDZIA KOMISARZ POSTANOWIENIEM Z DNIA 18 LIPCA 2017 ROKU ZATWIERDZIŁA WYBÓR OFERTY ZŁOŻONEJ W PRZETARGU

* * * * *


PRZETARG NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO


Syndyk masy upadłości Mirosława Pustelnika w upadłości likwidacyjnej w Krakowie - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Przedmiotem przetargu jest zbycie w trybie art. 320 ustawy - Prawo upadłościowe nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 46, usytuowany na VII-mym piętrze budynku mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Facimiech 16, o powierzchni użytkowej 29.24 m2, składający się z przedpokoju, kuchni, łazienki i pokoju, z własnością którego związany jest udział w wysokości 3109/204905 części w nieruchomości wspólnej (grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali), dla którego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/ 00449528/1.

Cena wywoławcza wynosi 171 000,00 PLN (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) netto.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I w trybie art. 320 Prawa upadłościowego, wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta przetargowa – ul. Facimiech” – w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. w siedzibie biura Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 albo pocztą – listem poleconym na podany wyżej adres. Decyduje data wpływu oferty.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej określonej w pkt I w kasie biura Syndyka albo przelewem na rachunek bankowy o numerze 23 1240 4432 1111 0010 7165 9373. Wadium winno wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy albo zostać wpłacone w kasie, w terminie do dnia 14 lipca 2017 r.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do przetargu winien zapoznać się jego regulaminem, które jest dostępny w biurze Syndyka Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 18 lipca 2017 r., godz. 10,oo, na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, budynek K, s. 222.

Nieruchomość objętą przetargiem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.


REGULAMIN PRZETARGU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - DO POBRANIA - KLIKNIJ


sag border
sol alt sagalt


275204 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT