solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 31.10.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ALMA - NIERUCHOMOŚCI KRAKÓWW DNIU 28 WRZEŚNIA 2020 ROKU DOKONANO OTWARCIA OFERT - NA KONKURS WPŁYNĘŁY DWIE OFERTY
- OBIE NIE SPEŁNIAŁY WARUNKÓW FORMALNYCH -
*****

SYNDYK OGŁASZA


KONKURS OFERT NA ZBYCIE PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA I PRAWA WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W KRAKOWIE PRZY UL. PILOTÓW


Syndyk masy upadłości ALMA MARKET SA w upadłości w Krakowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 206 ust. 1.3 pu, nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie, przy ul. Pilotów - wg opisu i oszacowania z dnia 14 sierpnia 2018 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o., autor opracowania Grzegorz Więcławek - rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 4897.

Przedmiotem sprzedaży są:

- prawa użytkowania wieczystego działek:
1) grunty o powierzchni łącznej wynoszącej 2,0421 ha, tj. 20 421,0 m2, składające się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych:
a) 930/1, o powierzchni całkowitej wynoszącej 1,1349 ha (tj. 11 349,00 m2);
b) 930/10, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2858 ha (tj. 2 858,00 m2);
c) 930/11, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2820 ha (tj. 2 820,00 m2);
d) 930/16, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0723 ha (tj. 723,00 m2);
e) 930/21, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,1522 ha (tj. 1 522,00 m2);
f) 930/24, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0142 ha (tj. 142,00 m2);
g) 930/26, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0083 ha (tj. 83,00 m2);
h) 930/28, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0924 ha (tj. 924,00 m2)

- prawa własności budynków i budowli:
1) budynki posadowione na wskazanych gruntach, pełniące funkcję administracyjną, biurową, socjalną, handlową, usługową, magazynową, techniczną (za wyjątkiem budynku restauracji „McDonald’s” posadowionego na działce nr 930/10 nie stanowiącego własności Alma Market SA ), tj.:

a) Centrum Handlowe – Supermarket „Alma”, o powierzchni użytkowej wynoszącej 5 740,10 m2 (działka nr 930/1);
b) budynek biurowo-techniczny, o powierzchni użytkowej wynoszącej 428,49 m2 (działka nr 930/11);
c) budynek pawilonu handlowego, o powierzchni użytkowej wynoszącej 581,82 m2 (działka nr 930/11).
2) budowle (obiekty towarzyszącej infrastruktury) posadowione na wskazanych gruntach, w skład których wchodzą m.in.: sieci uzbrojenia terenu, oświetlenie terenu, parkingi (miejsca postojowe), drogi wewnętrzne i place, ogrodzenie.

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste:
KW Nr KR1P/00211999/6 (dla dz. nr 930/1),
KR1P/00174266/7 (dla dz. nr 930/10),
KR1P/00464218/6 (dla dz. nr 930/11),
KR1P/00212000/4 (dla dz. nr 930/16),
KR1P/00212003/5 (dla dz. nr 930/21),
KR1P/00330259/7 (dla dz. nr 930/24 i 930/26)
KR1P/00330260/7 (dla dz. nr 930/28),

za cenę nie niższą niż: 60 740 951,00 zł (netto)
słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych.W przypadku braku oferty na całość lub gdy suma cen zaoferowanych na poszczególne wiązki praw będzie wyższa niż cena zaoferowana za całość, rozpatrywane będą oferty złożone na poszczególne kompleksy, a to:

KOMPLEKS 1
• wiązka praw (prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności składnika budowlanego) do nieruchomości gruntowych – (nieruchomości powiązane ze sobą funkcjonalnie) – zabudowanej i niezabudowanych (działka nr 930/1, o powierzchni całkowitej wynoszącej 1,1349 ha, tj. 11 349,00 m2, KW Nr KR1P/00211999/6 –
zabudowana budynkiem Centrum Handlowego – Supermarket „Alma”; działka nr 930/16, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0723 ha, tj. 723,00 m2,
KW Nr KR1P/00212000/4 – stanowiąca parking przy budynku Centrum Handlowego – Supermarket „Alma”;
oraz działka nr 930/21, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,1522 ha, tj. 1 522,00 m2, KW Nr KR1P/00212003/5 – stanowiąca wewnętrzną drogę dojazdową do budynku Centrum Handlowego – Supermarket „Alma” oraz do parkingu na dz. nr 930/16), za cenę nie niższą niż:

44 947 051,00 zł (netto)
słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych


KOMPLEKS 2
• prawo użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanej działki nr 930/10, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2858 ha, tj. 2 858,00 m2, KW Nr KR1P/00174266/7 – zabudowana budynkiem restauracji „McDonald’s” nie stanowiącym własności Alma Market SA, za cenę nie niższą niż:

8 060 625,00 zł (netto)
słownie: osiem milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych


KOMPLEKS 3
• wiązka praw (prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności składnika budowlanego) do nieruchomości gruntowych – (nieruchomości powiązane ze sobą funkcjonalnie) – zabudowanej i niezabudowanych:
działka nr 930/11, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2820 ha, tj. 2 820,00 m2, KW Nr KR1P/00464218/6 – zabudowana budynkiem biurowo-technicznym oraz budynkiem pawilonu handlowego – wskazane budynki przeznaczone są do rozbiórki / wyburzenia / likwidacji (zgodnie z wydaną decyzją administracyjną), a dla działek nr 930/11, 930/24, 930/26 i 930/28 ustalono warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budynek biurowo usługowy, z garażem podziemnym; działka nr 930/24, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0142 ha, tj. 142,00 m2, KW Nr KR1P/00330259/7 – niezabudowana; działka nr 930/26, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0083 ha, tj. 83,00 m2, KW Nr KR1P/00330259/7 – niezabudowana oraz działka nr 930/28, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2820 ha, tj. 2 820,00 m2, KW Nr KR1P/00330260/7 – niezabudowana, za cenę nie niższą niż:

7 733 275,00 zł (netto)
słownie: siedem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych


I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ALMA KRAKÓW”, w terminie do dnia 25 września 2020 r., do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości: 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów 00/100) złotych w przypadku oferty na zakup całości, 4.000.000,00 (słownie: cztery miliony 00/100) złotych w przypadku oferty na zakup zespołu praw nr 1, 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy 00/100) złotych w przypadku oferty na zespół praw nr 2 lub 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) złotych w przypadku oferty na zakup zespołu praw nr 3).Vide - przedmiot sprzedaży.
3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845 w terminie do dnia25 września 2020 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
4. Syndyk dokona wyboru oferty, w dniu 28 września 2020 roku o godz. 13,oo w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz. 5. Szczegółowa informacja dotycząca warunków uczestnictwa w konkursie ofert oraz operat szacunkowy, dostępne są na stronie www.syndyk.malopolska.pl lub w Kancelarii Syndyka.
6. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Syndyka przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - Kraków, ul. Pilotów - DO POBRANIA - KLIKNIJ


sag border
sol alt sagalt


351777 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT