solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 31.03.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ALMA - konkurs Sopot* w dniu 17.12.2019 r. dokonano wyboru oferty na kwotę 32.150.000,00 złotych (netto)


Syndyk masy upadłości ALMA MARKET SA w Krakowie


ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 206 ust. 1.3 pu, nieruchomości zlokalizowanej w Sopocie - wg opisu i oszacowania z dnia 14 sierpnia 2018 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o., autor opracowania Grzegorz Więcławek - rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 4897.

Przedmiotem sprzedaży jest: prawo własności nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0,9071 ha zlokalizowanych w województwie pomorskim, powiecie m. Sopot, gminie Sopot, obrębie 0001, przy ulicy Sikorskiego 10 o nr ew.: 5/5 o pow. 0,01110 ha,11/21 o pow. 0,8479 ha, 17/1 o pow. 0,0046 ha, 11/13 o pow. 0,0374 ha, 11/15 o pow. 0,0062 ha, objętych KW nr GD1S/00004562/9 oraz GD1S/00006001/3, zabudowanych budynkiem handlowo - usługowym o pow. użytkowej 5.227,71 m2, za cenę nie niższą niż wskazana w operacie szacunkowym tj. 31.892.978,00 (trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 00/100) złotych netto.

Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ALMA SOPOT”, w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

2. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz (Kraków, ul. Kalwaryjska 39/7) w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 12.00.

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości: 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony 00/100) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845 w terminie do dnia 16 grudnia 2019 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Syndyka przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - Sopot, ul. Sikorskiego 10 - DO POBRANIA - KLIKNIJ


sag border
sol alt sagalt


321898 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT