solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 02.12.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ALMA - konkurs Tarnów*
WYBRANY OFERENT PO WPŁACENIU WADIUM NIE PRZYSTĄPIŁ DO PODPISANIA UMOWYSyndyk masy upadłości ALMA MARKET SA w Krakowie


ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 206 ust. 1.3 pu, nieruchomości zlokalizowanej w Tarnowie - wg opisu i oszacowania z dnia 14 sierpnia 2018 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o., autor opracowania Grzegorz Więcławek - rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 4897.

Przedmiotem sprzedaży jest: prawo własności nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1,0536 ha zlokalizowanych w województwie małopolskim, powiecie m. Tarnów, gminie Tarnów, obrębie 0254, przy ulicy Dąbrowskiego 10, o nr ew.: 2/2 o pow. 0,8548 ha, 92/15 o pow. 0,1563 ha, 3 o pow. 0,0408 ha, i 90/8 o pow. 0,0017 ha objętych KW nr TR1T/00074772/7 oraz TR1T/00026045/1, zabudowanych budynkiem handlowo - usługowym o pow. użytkowej 5.541,38 m2, za cenę nie niższą niż 16.336.328,25 (szesnaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem 25/100) złotych netto.

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ALMA TARNÓW”, w terminie do dnia 3 lipca 2020 r., do godziny 16.00, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

2. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz (Kraków, ul. Kalwaryjska 39/7) w dniu 6 lipca 2020 roku o godz. 13.00

3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości: 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845 w terminie do dnia 3 lipca 2020 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Syndyka przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - Tarnów, ul. Dąbrowskiego 10 - DO POBRANIA - KLIKNIJ


sag border
sol alt sagalt


357183 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT