solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI I INNE PRAWA MAJĄTKOWE DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT19.09.2019
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI I INNE PRAWA MAJĄTKOWE DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
AKCJE KKTGKONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY


na konkurs wpłynęła jedna oferta niespełniająca wymogów formalnych


***************************SYNDYK
ALMA MARKET SA w upadłości w Krakowie
działając na podstawie Uchwały Rady Wierzycieli
ogłasza konkurs ofert na zbycie

8 mln. (osiem milionów) sztuk imiennych akcji
Spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska SA w Krakowie

cena wywoławcza: 8.902.350,00 złotych
(osiem milionów dziewięćset dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt)


Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert KKTG”, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r., do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości: 800 000,00 (słownie: osiemset tysięcy 00/100) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości ALMA MARKET SA o numerze 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845 prowadzony przez Bank Pekao S.A, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

Oferta kupna winna zawierać:
1. Dane oferenta: imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wraz z aktualnymi dokumentami rejestracyjnymi podmiotu gospodarczego, numer dowodu osobistego, numer konta na który należy dokonać ew. zwrotu wadium.
2. Dokumenty potwierdzające upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji firmy
3. Zezwolenia i zgody – jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane
4. Oświadczenie oferenta, iż nie należy do kręgu osób wymienionych w treści art.157a ust. 2 prawa upadłościowego i naprawczego
5. Proponowaną cenę zakupu wraz z zobowiązaniem do wpłaty oferowanej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium) przed dniem podpisania umowy sprzedaży, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845.
6. Zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw.
7. Potwierdzenie dokonania wpłaty wadium.

Rozstrzygnięcie:
1. Procedurę uważa się za wszczętą w przypadku złożenia conajmniej jednej oferty spełniającej wymogi określone nin. obwieszczeniem.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające warunki określone w nin. obwieszczeniu.
3. Syndyk dokona wyboru oferenta w dniu 30 lipca 2019 roku o godz. 12.oo w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz (Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3). Kryterium wyboru oferty stanowi cena.
4. W przypadku ofert o zbliżonej wartości (różnica do 200.000,00 złotych) syndyk przeprowadzi dodatkową aukcję ustną.
5. Uczestnicy konkursu ofert zostaną powiadomieni w terminie 7 dni od daty wyboru bądź odrzuceniu oferty.
6. Podpisanie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od daty wyboru oferenta, w miejscu wskazanym przez syndyka.
7. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży oraz odpisów ponosi kupujący.
8. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent nie zawarł umowy w terminie i na warunkach określonych w niniejszym obwieszczeniu.
Wadia pozostałych oferentów zostaną zwrócone na wskazany przez oferentów rachunek bankowy w terminie 7 dni od zakończenia procedury sprzedaży.
9. Syndyk ma prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Syndyka przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.


Kraków, 21.06.2019 r.sag border
sol alt sagalt


297779 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT