solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ELEKTRO SCHUBERT - konkurs ofert


KONKURS OFERT NA ZBYCIE WIERZYTELNOŚCI ELEKTRO-SCHUBERT sp. z o.o.


Syndyk masy upadłości Elektro-Schubert sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Niepołomicach, ogłasza konkurs ofert na zakup wierzytelności przysługujących masie upadłości, w kwocie nominalnej 291 463,37 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 37/100) plus odsetki oraz zasądzone i przyznane koszty sądowe i egzekucji. Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki, z określeniem ceny minimalnej w kwocie 15 687,00 zł, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż wierzytelności:
1. Przedsiębiorstwem HOMPOL sp. z o.o. kwota wierzytelności 7 500,00 zł, wynikająca z rozliczeń pomiędzy spółkami ws. sprzedaży ruchomości po dniu ogłoszenia upadłości, postanowieniem Komornika Sądowego (sygn. akt. 440/15 ) postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na jego bezskuteczność (dokumenty w aktach sprawy), wraz odsetkami oraz kosztami sądowymi i egzekucji.

2. HYDROBUDOWA Polska S.A w upadłości likwidacyjnej, kwota wierzytelności 69 525,75 zł, wynikająca z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych po wykonanych przez Upadłą spółkę pracach, kontrahent znajduje w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt. XI GUp 27/12, SR w Poznaniu) wraz odsetkami oraz kosztami sądowymi i egzekucji.

3. BUDOSTAL 2 S.A. w upadłości likwidacyjnej , kwota wierzytelności 41 924,62 zł, wynikająca z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych po wykonanych przez Upadłą spółkę pracach, kontrahent znajduje się w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt. VIII GUp 5/13/S, SR w Krakowie), wraz odsetkami oraz kosztami sądowymi i egzekucji.

4. MIRBUD S.A., kwota wierzytelności 172 513,00 zł, wynikająca z zatrzymanych kaucji gwarancyjnych po wykonanych przez Upadłą spółkę pracach, na podstawie umowy nr 15/76/03/10 z dnia 07.04.2010 r., termin wymagalności ww. wierzytelności przypada na miesiąc grudzień 2017 r., wraz odsetkami oraz kosztami sądowymi i egzekucji.

Warunki uczestnictwa:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta ELEKTRO-SCHUBERT NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 23.08.2017 r., w Kancelarii Syndyka ul. Kalwaryjska 67/3 30-504 Kraków lub pocztą – listem poleconym. Decyduje data wpływu do Kancelarii. Wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł w kasie spółki lub przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 40 1240 4432 1111 0010 5099 0501. Wadium winno wpłynąć na konto lub być wpłacone w kasie przedsiębiorstwa w terminie do dnia 23.08.2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 24.08.2017 roku o godz. 12.00 w siedzibie Biura Syndyka.
Podpisanie umowy nabycia nastąpi do 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.
REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


365911 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT