solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT26.06.2019
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
A. Batko - przetarg


Syndyk masy upadłości Agaty Batko w upadłości w Krakowie - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.


Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 293, o powierzchni 384 m2, położonej w Krakowie przy ul. Bliskiej 8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 250,84 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00281855/6.

Cena wywoławcza wynosi 1.114.000,00 PLN (jeden milion sto czternaście tysięcy złotych 00/100) netto.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Złożenie pisemnej oferty kupna nieruchomości opisanej w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – ul. Bliska 8" – w terminie do dnia 12 grudnia 2017 r. do godz. 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 111 400,00 PLN (sto jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1240 4432 1111 0010 7084 7160. Wadium winno wpłynąć na wskazane powyżej konto w terminie do dnia 12 grudnia 2017 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego masy upadłości pełną kwotą wadium.
4. Warunkiem zawarcia przez Syndyka umowy sprzedaży nieruchomości jest zatwierdzenie wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza w postępowaniu upadłościowym toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt VIII GUp 292/16.
5. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się jego regulaminem, które jest dostępny w biurze Syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 15 grudnia 2017 r, g. 12,oo w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w Krakowie przy ul Kalwaryjskiej 39/7.

Nieruchomość objętą konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26.

REGULAMIN PRZETARGU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - DO POBRANIA - KLIKNIJ


sag border
sol alt sagalt


291371 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT