solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
CZESŁAWA MIOTŁAKONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI


Syndyk masy upadłości Czesławy Miotły prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Sklep Spożywczo Przemysłowy Delikatesy Centrum Czesława Miotła w upadłości likwidacyjnej w Starych Żukowicach, ogłasza konkurs ofert na zakup wierzytelności przysługujących masie upadłości, w kwocie nominalnej 59 431,40 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 40/100) plus odsetki oraz zasądzone i przyznane koszty sądowe i egzekucji.
Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki, bez ceny minimalnej na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż wierzytelności:

1. od wspólników spółki DUET s.c. w Starych Żukowicach p. Małgorzaty Witek i p. Agnieszki Taraszka, na kwotę 57 430,81 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 81/100), na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział I Cywilny z dnia 17.03.2016 r. (sygn. akt I Nc 33/16) wraz odsetkami oraz kosztami sądowymi i egzekucji.
W niniejszej sprawie toczyło się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcina Leśniaka i zostało ono umorzone postanowieniem z dnia 2 grudnia 2016 r. (sygn. KM 2585/16).

2. od p. Anity Patyk i p. Krzysztofa Patyk wykonujących wspólnie działalność gospodarczą pod firmą COMPLEX DOM Anita Patyk Krzysztof Patyk s.c. z siedzibą w m. Tarnowo, na kwotę 2 000,59 zł (słownie: dwa tysiące złotych 59/100), na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział V Gospodarczy (sygn. akt V GC 126/13) wraz odsetkami oraz kosztami sądowymi i egzekucji.
W niniejszej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne, na podstawie wniosku o wszczęcie egzekucji z dnia 25.05.2015 r. prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Joannę Wróblewską (sygn. KM 402/15).

I.                    Warunki uczestnictwa w konkursie:  

Pisemną ofertę zakupu, wyłącznie na obie wierzytelności łącznie, wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie), należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na zakup wierzytelności Delikatesy Centrum Czesława Miotła w upadłości likwidacyjnej w Starych Żukowicach NIE OTWIERAĆ PRZED 26.01.2017 r.” w terminie do dnia 25.01.2017 r. (włącznie), w siedzibie biura syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym. Decyduje data wpływu do biura syndyka.
REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


365902 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT