solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYT. ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT17.10.2018
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYT.

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE


NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
FABLOK SA


postępowanie upadłościowe FABLOK SA w Chrzanowie

KONKURS OFERT NA ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA PFL W POLSCE FABLOK SA W CHRZANOWIE


Syndyk masy upadłości Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce SA w upadłości likwidacyjnej w Chrzanowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 323 puin, przedsiębiorstwa pn. Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce FABLOK SA - wg opisu i oszacowania z dnia 30 stycznia 2017 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o., Zakłady Ekspertyz i Usług Gospodarczych - autor opracowania Grzegorz Więcławek - rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 4897.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Przedsiębiorstwo p.n. Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce FABLOK SA zlokalizowane w miejscowości Chrzanów - wg opisu zawartego w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 30 stycznia 2017 roku przez Grzegorza Więcławka rzeczoznawcę majątkowego - nr upr. 4897, z wyłączeniem prawa wieczystego użytkowania działek gruntowych o nr ew. 3546/406, 4005/273, 4005/274 1/5 udziału w prawie wieczystego użytkowania działki 4005/277 oraz ruchomości wykazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.
Cena wywoławcza wynosi: 36.769.869,50 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) złotych (transakcja zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 6. p.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z p. zm.).

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert FABLOK”, w terminie do dnia 25 maja 2018 r., do godziny 16,oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości:
300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 43 1240 4432 1111 0010 5129 2505 w terminie do dnia 25 maja 2018 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
3. Otwarcie ofert oraz wybór oferty dokonany zostanie w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 12,oo.
4. Wybór oferty dokonanej przez Syndyka podlega zatwierdzeniu przez Radę Wierzycieli, której posiedzenie zwołane zostanie w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r.

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Syndyka przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.

Dokumenty są dostępne pod poniżej zamieszczonymi linkami:

- REGULAMIN KONKURSU OFERT - dokument do pobrania --->> REGULAMIN KONKURSU

- ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU - dokument do pobrania --->> ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU

- OPIS I OSZACOWANIE - dokument do pobrania --->> OPIS I OSZACOWANIE

- OPERAT SZACUNKOWY - dokument do pobrania --->> OPERAT SZACUNKOWY


----------------------------------------------------------------

na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości:
(aktualizacja: 11.01.2018 r.)

----------------------------------------------------------------

- WYROBY HUTNICZE I METALE KOLOROWE - szczegółowy wykaz do pobrania --->> WYROBY HUTNICZE I METALE KOLOROWE


- MATERIAŁY MAGAZYNOWE - szczegółowy wykaz do pobrania --->> MATERIAŁY MAGAZYNOWE
Zainteresowani winni składać pisemne oferty z podaniem ceny. Komisja powołana przez Syndyka dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zakupione przedmioty należy odbierać osobiście w FABLOK SA po uiszczeniu kwoty należnej.
Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.


Szczegółowych informacji udzielamy również telefonicznie lub e-mailem.

Kancelaria Syndyka
Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3
tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25
e-mail: syndyk[at]kdr.krakow.pl.pl


_________________________________________________________

sag border
sol alt sagalt


270755 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT