solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
FABLOK SA - KONKURS OFERT


19.03.2019 r.

UMOWA NA ZBYCIE FABLOK SA


18 marca 2019 roku na podstawie uchwały Rady Wierzycieli z dnia 17 stycznia 2019 roku została podpisana umowa sprzedaży PFL w Polsce FABLOK SA jako całości wg opisu i oszacowania. Przekazanie nabywcy nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

_______________________________________________________________


17.01.2019 r.

UCHWAŁA RADY WIERZYCIELI Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 ROKU
W SPRAWIE SPRZEDAŻY CAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA


Rada Wierzycieli na swoim posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku, po zapoznaniu się z ofertami jakie wpłynęły, podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na zawarcie przez syndyka umowy sprzedaży całego przedsiębiorstwa PFL w Polsce FABLOK SA. Transakcja winna być zawarta w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały, po uprzedniej wpłacie na rachunek masy upadłości kwoty oferowanej.

_______________________________________________________________
10.01.2019 r.

UCHWAŁA RADY WIERZYCIELI Z DNIA 10 STYCZNIA 2019 ROKU
W SPRAWIE PRZERWY W POSIEDZENIU


Rada Wierzycieli na swoim posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 roku, po zapoznaniu się z ofertami jakie wpłynęły, podjęła decyzję o ogłoszeniu przerwy do dnia 17 stycznia 2019 roku.

_______________________________________________________________


20.12.2018 r.

UCHWAŁA RADY WIERZYCIELI Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA FABLOK SA W CHRZANOWIE


W terminie określonym Regulaminem nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi formalne.
Do Kancelarii Notarialnej wpłynęły dwie oferty na cenę niższą niż określona w Regulaminie, oferenci nie wpłacili również wadium.
Mając powyższe na uwadze Rada Wierzycieli na swoim posiedzeniu w dniu 19 grudnia br. podjęła uchwałę nr 7/2018.

Skan przedmiotowej uchwały do ściągnięcia: - dokument do pobrania --->> UCHWAŁA NR 7/2018

Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul,. Kalwaryjska 39/7 do dnia 8 stycznia 2019 roku, do godz. 16,oo. Wadium należy wpłacać na rachunek wskazany w treści uchwały.
Decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Rada Wierzycieli rozpatrzy złożone oferty na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2019 roku.

_______________________________________________________________


22.10.2018 r.

postępowanie upadłościowe FABLOK SA w Chrzanowie

KONKURS OFERT NA ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA FABLOK SA W CHRZANOWIE


Syndyk masy upadłości Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce SA w upadłości likwidacyjnej w Chrzanowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 323 puin, przedsiębiorstwa pn. Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce FABLOK SA - wg opisu i oszacowania z dnia 30 stycznia 2017 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o., autor opracowania Grzegorz Więcławek - rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 4897.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Przedsiębiorstwo p.n. Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce FABLOK SA zlokalizowane w miejscowości Chrzanów - wg opisu zawartego w operacie szacunkowym sporządzonym w dniu 30 stycznia 2017 roku przez Grzegorza Więcławka rzeczoznawcę majątkowego - nr upr. 4897, z wyłączeniem prawa wieczystego użytkowania działek gruntowych o nr ew. 3546/406, 4005/273, 4005/274, 4005/217 2/5 udziału w prawie wieczystego użytkowania działki 4005/277 oraz ruchomości wykazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.
Cena wywoławcza wynosi: 36.728.566,50 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) złotych (transakcja zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 6. p.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z p. zm.).

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert FABLOK”, w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r., do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości:
300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 43 1240 4432 1111 0010 5129 2505 w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
3. Otwarcie ofert oraz wybór oferty dokonany zostanie dokonany przez Syndyka na posiedzeniu Rady Wierzycieli. zwołanym do dnia 18 grudnia 2018 roku, wybór ten podlega zatwierdzeniu przez Radę

Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Syndyka przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie.

Dokumenty są dostępne pod poniżej zamieszczonymi linkami:

- dokument do pobrania --->> REGULAMIN KONKURSU

- dokument do pobrania --->> ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU KONKURSU

- dokument do pobrania --->> OPIS I OSZACOWANIE

- dokument do pobrania --->> OPERAT SZACUNKOWY

- dokument do pobrania --->> WYPOSAŻENIE W1

- dokument do pobrania --->> WYPOSAŻENIE W2

- dokument do pobrania --->> WYPOSAŻENIE W3

- dokument do pobrania --->> WYPOSAŻENIE W4

- dokument do pobrania --->> NARZĘDZIOWNIA W 3

- dokument do pobrania --->> RUCHOMOŚCI

- dokument do pobrania --->> POZOSTAŁE SKŁADNIKI


----------------------------------------------------------------

na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki ruchomości:
(aktualizacja: 11.01.2018 r.)

----------------------------------------------------------------

- WYROBY HUTNICZE I METALE KOLOROWE - szczegółowy wykaz do pobrania --->> WYROBY HUTNICZE I METALE KOLOROWE


- MATERIAŁY MAGAZYNOWE - szczegółowy wykaz do pobrania --->> MATERIAŁY MAGAZYNOWE
Zainteresowani winni składać pisemne oferty z podaniem ceny. Komisja powołana przez Syndyka dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zakupione przedmioty należy odbierać osobiście w FABLOK SA po uiszczeniu kwoty należnej.
Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.


Szczegółowych informacji udzielamy również telefonicznie lub e-mailem.

Kancelaria Syndyka
Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3
tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25
e-mail: syndyk[at]kdr.krakow.pl.pl


_________________________________________________________

sag border
sol alt sagalt


365926 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT