solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 27.01.2021
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA_________________________________________


KONKURS OFERT NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
KRAKÓW, UL. ZAKOPIAŃSKA


Syndyk masy upadłości 3 LOGIC sp. z o.o. w upadłości w Krakowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 206 ust. 1.3 pu, nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie - wg opisu i oszacowania z dnia 4 marca 2019 roku, sporządzonego przez Rzeczoznawcę Majątkowego Magdalenę Ślufarską, uprawnienia nr 4847.

Przedmiotem sprzedaży jest:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o funkcji usługowo - biurowej, przy ulicy Zakopiańskiej 153 w Krakowie składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 550/5 o powierzchni 0,0762 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00145032/6 za cenę nie niższą niż 3.423.000,00 (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące 00/100) złotych netto.

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert 3 LOGIC”, w terminie do dnia 19 lutego 2021 r., do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.

2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości: 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy 00/100) złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 94 1240 4432 1111 0010 8820 0960 w terminie do dnia 19 lutego 2021 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.

3. Syndyk dokona otwarcia ofert i wyboru oferenta w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz, w dniu 22 lutego 2021 roku o godz. 13,oo.

4. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu.

5. Oferty winny odpowiadać wymogom określonym w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.syndyk.malopolska.pl.REGULAMIN PRZETARGU - DO POBRANIA - KLIKNIJ


OPERAT - DO POBRANIA - KLIKNIJ
_________________________________________


KONKURS OFERT NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
WĘGRZCE WIELKIE


Syndyk masy upadłości Marii Skoś w upadłości w Węgrzcach Wielkich – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1012/2, o powierzchni 0,0724 ha, położonej w Węgrzcach Wielkich 98, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 80,34 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 19,26 m2 dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1I/00010396/3 – za cenę nie niższą niż 252 800,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100) netto.

Ogłoszenie o sprzedaży zamieszczone będzie w Gazecie Krakowskiej oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl.

I. Przedmiot konkursu ofert. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1012/2, o powierzchni 0,0724 ha, położonej w Węgrzcach Wielkich 98, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 80,34 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 19,26 m2 dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1I/00010396/3.

Cena wywoławcza wynosi 252 800,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100) netto.

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.
1. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Węgrzce Wielkie 98” – w terminie do dnia 05 lutego 2021 r., do g. 1600, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do notariusza.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 PLN (trzydziestu tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy o numerze 85 1240 4432 1111 0010 7120 6043. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 05 lutego 2021 r. włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowego masy upadłości pełną kwotą wadium.REGULAMIN PRZETARGU - DO POBRANIA - KLIKNIJ


OPERAT - DO POBRANIA - KLIKNIJ


_________________________________________


Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3
tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25
e-mail: syndyk@kdr.krakow.pl

sag border
sol alt sagalt


365903 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT