solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI ˇ NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA ˇ WIERZYTELNOŚCI ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT ˇ 31.05.2020
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

ZGLOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

DORADZTWO GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - PODMIOTY GOSPODARCZE

POSTĘPOWANIA - OSOBY FIZYCZNE

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

RUCHOMOŚCI DO ZBYCIA

WIERZYTELNOŚCI


AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA


NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA_________________________________________


konkurs ofert na zbycie działki niezabudowanej - Sułków


Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej o numerze ew. 315/3, o powierzchni 0,2434 ha, położonej w Sułkowie, gmina Wieliczka, będącej własnością LUKA-POL sp. z o.o. w Krakowie w upadłości likwidacyjnej, za kwotę nie niższą niż 242.000,00 (dwieście czterdzieści dwa tysiące) złotych netto.

Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta KR1I/00052803/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Zgłoszenie pisemnej oferty kupna nieruchomości w trybie art. 323 prawa upadłościowego i naprawczego wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podawana kwotowo i słownie i nie może być niższa niż cena wywoławcza.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem "Oferta LUKA POL - Sułków ", w terminie do dnia 16 czerwca 2020 roku, w siedzibie Biura Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3, do godz. 16.00 lub pocztą – listem poleconym. Decyduje data wpływu.
3. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy o numerze 24 1240 4432 1111 0010 4137 4985. Wadium winno wpłynąć na konto lub być wpłacone w kasie w terminie do 16 czerwca 2020 roku. Decyduje data zarachowania na rachunku bankowym masy upadłości.
4. Umowa sprzedaży sporządzona zostanie we wskazanej przez Syndyka Kancelarii Notarialnej. Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.
REGULAMIN PRZETARGU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - DO POBRANIA - KLIKNIJ
_________________________________________


Agata Batko w Krakowie (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej)
sygn. akt VIII GUp 292/16

konkurs ofert na zbycie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym (dom jednorodzinny) - Kraków


Syndyk masy upadłości Agaty Batko w upadłości w Krakowie – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 293, o powierzchni 384 m2, położonej w Krakowie przy ul. Bliskiej 8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 250,84 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00281855/6 – za cenę nie niższą niż 785.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

I. Przedmiot konkursu ofert:
Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 293, o powierzchni 384 m2, położonej w Krakowie przy ul. Bliskiej 8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 250,84 m2, dla której w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00281855/6. Cena wywoławcza wynosi 785.000,00 PLN (siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – ul. Bliska 8” – w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r., do g. 15.00, osobiście w Biurze Syndyka, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do biura syndyka.
2. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 40 000,00 PLN (czterdziestu tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy o numerze 14 1240 4432 1111 0010 7084 7160. Wadium winno wpłynąć na konto masy upadłości w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r.
Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełnej kwoty wadium.
REGULAMIN PRZETARGU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - DO POBRANIA - KLIKNIJ
________________________________________________


Kancelaria Doradców Restrukturyzacyjnych
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3
tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25
e-mail: syndyk@kdr.krakow.pl

sag border
sol alt sagalt


329173 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT