solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ DORADCY ˇ KONTAKT ˇ 03.10.2023
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADCY

KONTAKTLogowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
ALMA PILOTÓW (08/22)


KONKURS OFERT NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH W KRAKOWIE PRZY UL. PILOTÓW 6


Syndyk masy upadłości ALMA MARKET SA w upadłości w Krakowie, ogłasza konkurs ofert w przedmiocie zbycia, w trybie określonym treścią art. 206 ust. 1.3 pu, nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie, przy ul. Pilotów - wg opisu i oszacowania z dnia 14 sierpnia 2018 roku oraz aktualizacji operatu szacunkowego z dnia 12 maja 2021 roku, sporządzonego przez BUDOSERWIS ZUH sp. z o.o.

Przedmiotem sprzedaży są:

- prawa użytkowania wieczystego działek:
1) grunty o powierzchni łącznej wynoszącej 2,0421 ha, tj. 20 421,0 m2,
składające się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych:
a) 930/1, o powierzchni całkowitej wynoszącej 1,1349 ha (tj. 11 349,00 m2);
b) 930/10, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2858 ha (tj. 2 858,00 m2);
c) 930/11, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2820 ha (tj. 2 820,00 m2);
d) 930/16, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0723 ha (tj. 723,00 m2);
e) 930/21, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,1522 ha (tj. 1 522,00 m2);
f) 930/24, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0142 ha (tj. 142,00 m2);
g) 930/26, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0083 ha (tj. 83,00 m2);
h) 930/28, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0924 ha (tj. 924,00 m2)

- prawa własności budynków i budowli:
1) budynki posadowione na wskazanych gruntach, pełniące funkcję administracyjną, biurową, socjalną, handlową, usługową, magazynową, techniczną,
tj.:
a) Centrum Handlowe – Supermarket „Alma”, o powierzchni użytkowej wynoszącej 5 740,10 m2 (działka nr 930/1);
b) budynek biurowo-techniczny, o powierzchni użytkowej wynoszącej 428,49 m2 (działka nr 930/11);
c) budynek pawilonu handlowego, o powierzchni użytkowej wynoszącej 581,82 m2 (działka nr 930/11).
d) budynek usługowy (restauracja McDonald's) posadowiony na działce nr 930/10.
2) budowle (obiekty towarzyszącej infrastruktury) posadowione na wskazanych gruntach, w skład których wchodzą m.in.: sieci uzbrojenia terenu, oświetlenie terenu, parkingi (miejsca postojowe), drogi wewnętrzne, place, ogrodzenie.

Dla przedmiotowych nieruchomości prowadzone są, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste:
KW Nr KR1P/00211999/6 (dla dz. nr 930/1),
KR1P/00174266/7 (dla dz. nr 930/10),
KR1P/00464218/6 (dla dz. nr 930/11),
KR1P/00212000/4 (dla dz. nr 930/16),
KR1P/00212003/5 (dla dz. nr 930/21),
KR1P/00330259/7 (dla dz. nr 930/24 i 930/26)
KR1P/00330260/7 (dla dz. nr 930/28),

za cenę nie niższą niż:

67 619 613,00 zł (netto)

słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset trzynaście złotych.

W przypadku braku oferty na całość lub gdy suma cen zaoferowanych na poszczególne wiązki praw będzie wyższa niż cena zaoferowana za całość, rozpatrywane będą oferty złożone na poszczególne kompleksy, a to:

KOMPLEKS 1
• wiązka praw (prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności składnika budowlanego) do nieruchomości gruntowych – (nieruchomości powiązane ze sobą funkcjonalnie) – zabudowanej i niezabudowanych (działka nr 930/1, o powierzchni całkowitej wynoszącej 1,1349 ha, tj. 11 349,00 m2, KW Nr KR1P/00211999/6 – zabudowana budynkiem Centrum Handlowego – Supermarket „Alma”; działka nr 930/16, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0723 ha, tj. 723,00 m2,
KW Nr KR1P/00212000/4 – stanowiąca parking przy budynku Centrum Handlowego – Supermarket „Alma”; oraz działka nr 930/21, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,1522 ha, tj. 1 522,00 m2, KW Nr KR1P/00212003/5 – stanowiąca wewnętrzną drogę dojazdową do budynku Centrum Handlowego – Supermarket „Alma” oraz do parkingu na dz. nr 930/16), za cenę nie niższą niż:

49 704 123,00 zł (netto) słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset cztery tysiące sto dwadzieścia trzy złote

KOMPLEKS 2
• prawo użytkowania wieczystego gruntu, zabudowanej działki nr 930/10, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2858 ha, tj. 2 858,00 m2, KW Nr KR1P/00174266/7 – zabudowana budynkiem restauracji „McDonald’s”, za cenę nie niższą niż:

9 048 823,00 zł (netto)
słownie: dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote

KOMPLEKS 3
• wiązka praw (prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności składnika budowlanego) do nieruchomości gruntowych – (nieruchomości powiązane ze sobą funkcjonalnie) – zabudowanej i niezabudowanych:
działka nr 930/11, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2820 ha, tj. 2 820,00 m2, KW Nr KR1P/00464218/6 – zabudowana budynkiem biurowo-technicznym oraz budynkiem pawilonu handlowego – wskazane budynki przeznaczone są do rozbiórki / wyburzenia / likwidacji (zgodnie z wydaną decyzją administracyjną), a dla działek nr 930/11, 930/24, 930/26 i 930/28 ustalono warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budynek biurowo usługowy, z garażem podziemnym; działka nr 930/24, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0142 ha, tj. 142,00 m2, KW Nr KR1P/00330259/7
– niezabudowana; działka nr 930/26, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,0083 ha, tj. 83,00 m2, KW Nr KR1P/00330259/7 – niezabudowana oraz działka nr 930/28, o powierzchni całkowitej wynoszącej 0,2820 ha, tj. 2 820,00 m2, KW Nr KR1P/00330260/7 – niezabudowana, za cenę nie niższą niż:

8 866 667,00 zł (netto)
słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych

I. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi i słownie) nie niższą niż cena wywoławcza należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „konkurs ofert ALMA KRAKÓW”, w terminie do dnia 30 września 2022 r., do godziny 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do Notariusza.
2. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz (Kraków, ul. Kalwaryjska 39/7) w dniu 3 października 2022 roku o godz. 12,oo.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości: 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów 00/100) złotych w przypadku oferty na zakup całości,
4.500.000,00 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych w przypadku oferty na zakup zespołu praw nr 1,
900.000,00 (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100) złotych w przypadku oferty na zespół praw nr 2,
850.000,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) złotych w przypadku oferty na zakup zespołu praw nr 3.
Vide - przedmiot sprzedaży.
4. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A. o numerze 67 1240 4432 1111 0010 7692 6845 w terminie do dnia 30 września 2022 r. (włącznie), decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
5. Szczegółowa informacja dotycząca warunków uczestnictwa w konkursie ofert oraz operat szacunkowy, dostępne są na stronie www.syndyk.malopolska.pl lub w Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych.
6. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem tel. 12 262 91 26 oraz w Kancelarii Syndyka przy ul Kalwaryjskiej 67/3 w Krakowie


REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ

OPERAT SZACUNKOWY - Kraków, ul. Pilotów 6 - DO POBRANIA
(UWAGA - DUŻY PLIK - OK 60 MB) - KLIKNIJsag border
sol alt sagalt


477054 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT