solust border sagust border
sol border border
STRONA GŁÓWNA ˇ PRZETARGI/KONKURSY ˇ NIERUCHOM. DO ZBYCIA ˇ RUCHOM. DO ZBYCIA ˇ WIERZYT. DO ZBYCIA ˇ AKTY PRAWNE ˇ KONTAKT25.11.2017
Nawigacja

STRONA GŁÓWNA

DORADZTWO GOSP.

POST. - PODM. GOSP.

POST. - OSOBY FIZ.

POST. ZAKOŃCZONE

PRZETARGI/KONKURSY

NIERUCHOM. DO ZBYCIA

RUCHOM. DO ZBYCIA

WIERZYT. DO ZBYCIA

AKTY PRAWNE

OBSŁUGA KSIĘGOWA

KONTAKT

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
WIERZYTELNOŚCI DO SPRZEDAŻY

WIERZYTELNOŚCI I INNE PRAWA MAJĄTKOWE ZAKWALIFIKOWANE DO ZBYCIA


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Syndyk masy upadłości Bogumiła Biela w upadłości w Krakowie - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na zbycie udziałów wchodzących w skład masy upadłości.

Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem ogłoszenia jest zbycie w trybie art. 206 ust. 4 w zw. z ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe 67 (sześćdziesięciu siedmiu) udziałów w spółce Drobet Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Filipowskiej, nr KRS 0000347726.
Cena wywoławcza została określona zgodnie z wartością nominalną na 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych 00/100).

Warunki uczestnictwa w KONKURSIE OFERT
1. Złożenie pisemnej oferty kupna udziałów opisanych powyżej wraz z proponowaną ceną nabycia netto. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie.
2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem Konkurs ofert VIII GUp 47/17 – w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w siedzibie biura Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (do godz. 1600) albo pocztą – listem poleconym na podany wyżej adres. Decyduje data wpływu oferty.
3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się jego regulaminem, które jest dostępny w biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 oraz na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 4 grudnia 2017 r., g. 12.oo, w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3.

REGULAMIN KONKURSU - DO POBRANIA - KLIKNIJ


-------------------------------------------------------------------------------------------------


Syndyk masy upadłości DROMOST S.A.. w upadłości likwidacyjnej w Bochni, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności przysługującej masie upadłości, w kwocie nominalnej 12 740,20 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 20/100) plus odsetki.
Sprzedaż odbywa się z wolnej ręki, z bez określenia ceny minimalnej.
Przedmiotem konkursu jest sprzedaż wierzytelności wobec DEBROS S.C. Joanna Skowronek Adam Kałucki kwota wierzytelności 12 740,20 zł, wynikająca z rozliczeń pomiędzy spółkami ws. umowy najmu oraz budowy.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „DROMOST NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 9.11.2017 r., w Kancelarii Syndyka ul. Kalwaryjska 67/3 30-504 Kraków lub pocztą – listem poleconym.
Decyduje data wpływu do Kancelarii.
Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

sprawdź szczegóły >>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 13 września 2017 roku, sygn akt VIII GUp 60/15, Syndyk masy upadłości Marii Konieczny-Jabłońskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelności masy upadłości w stosunku do ZUS opiewającej na kwotę 1 807,10 zł.
Oferty na zakup w/w wierzytelności winny być składane drogą elektroniczną na adres biuro@kdr.krakow.pl w terminie do dnia 12 października 2017 roku, lub pocztą na adres Biuro Syndyka ul. Kalwaryjska 67/3,30-504 Kraków

sag border
sol alt sagalt


243905 Unikalnych wizyt

Powered by powered by php-fusion   |   Theme : design By: MerT